Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt trong xử lý...
Diễn đàn Quốc tế về Quản lý và Công nghệ xanh (IFGTM) 2015 được tổ chức tại Đà Nẵng....
Ngày 30/3/2015, Đoàn đại biểu tham gia Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp về hợp...
Ngày 23/4/2015, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã....
Viện Công nghệ môi trường xin gửi tới các đơn vị trực thuộc Thông báo về việc đăng k...
Ngày 12/8/2015, Viện Công nghệ môi trường (Viện CNMT) đã trao quyết trao Quyết định bổ nh...